[Ro] In fiecare luna vom posta un rezumat al activitatii noastre din cadrul lunii prezenta insa mai multe informatii si mai in detaliu puteti gasi pe pagina noastra de facebook: Reaching Out Romania

[En] Each month, we will post a summary of our activities for the current month. However, for more detailed information, please visit our Facebook page: Reaching Out Romania.

 

Update Luna Iulie

 

[Ro] În luna iulie, a fost lansat cu entuziasm proiectul #InStareDeBine în colaborare cu Kaufland Romania și Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. Un aspect central al acestui proiect constă în susținerea activităților desfășurate pentru beneficiari, precum si organizarea unor evenimente tip training ce au ca nucleu copilul, victima a traficului de fiinte umane. Va invitam sa cititi comunicatele de presa in link-urile de mai jos. 

Comunicat de presă ROR In Stare de Bine

Primele săptămâni au fost marcate de momente intense și emoționale, deoarece una dintre beneficiare a avut nevoie de spitalizare, încă așteptând un diagnostic. Echipa a fost alături de ea, oferindu-i suportul necesar zi și noapte, iar solidaritatea și grija pentru aceasta au fost evidente în rândul celorlalte beneficiare. 

În ciuda provocărilor, luna iulie a adus și momente de bucurie și normalitate. Excursia la zoo a fost un eveniment așteptat, aducând zâmbete pe fețele beneficiarelor și oferindu-le o pauză de la grijile cotidiene. De asemenea, starea beneficiarei care a trecut prin probleme medicale s-a îmbunătățit semnificativ, iar aceasta a revenit acasă, urmând un tratament prescris de medici. Eforturile continue ale organizației pentru a oferi sprijin și îmbunătățiri în viețile beneficiarelor au fost evident apreciate și ne aduc aminte de misiunea lor crucială.

În final, ne bucuram sa vedem ca am primit sprijin și recunoaștere din partea comunității, inclusiv de la prieteni vechi ai organizației, precum Ruth. Mesajele de mulțumire și desenele personalizate au evidențiat impactul pozitiv pe care organizația l-a avut în viața persoanelor pe care le sprijină. Aceste mesaje au consolidat determinarea organizației de a continua să lucreze pentru a schimba în bine viețile celor din jur și au subliniat importanța misiunii lor în lupta împotriva traficului de persoane și sprijinirea beneficiarilor lor.

 

[En] In July, the #InStareDeBine project was enthusiastically launched in collaboration with Kaufland Romania and the Civil Society Development Foundation. A central aspect of this project involves supporting activities for beneficiaries and organizing training events which have at its centre the children victims of human trafficking. You are invited to read the press releases at the following links:

Press Release ROR In Stare de Bine

The initial weeks were marked by intense and emotional moments as one beneficiary required hospitalization, still awaiting a diagnosis. The team stood by her, providing necessary support day and night, and solidarity and care were evident among the other beneficiaries.

Despite the challenges, July brought moments of joy and normalcy. The eagerly awaited zoo trip brought smiles to the faces of the beneficiaries, offering them a break from daily worries. Moreover, the health of the beneficiary who faced medical issues improved significantly, and she returned home, following a prescribed treatment. The organization’s continuous efforts to provide support and improvements in the lives of beneficiaries were visibly appreciated, reminding us of their crucial mission.

In the end, the project received support and recognition from the community, including from old friends of the organization like Ruth. Messages of gratitude and personalized drawings highlighted the positive impact the organization has had on the lives of the supported individuals. These messages reinforced the organization’s determination to continue working towards positively changing the lives of those they assist and underscored the importance of their mission in the fight against human trafficking and supporting beneficiaries.

 

Update Luna August


[Ro] În luna august, organizația noastră a adus în prim-plan pe Cora, cainele nostru de pază și terapie, care a demonstrat calități remarcabile într-o situație de urgență. Aceasta a ținut sub control trei traficanți care au încercat să pătrundă în curte până la sosirea poliției. În cadrul unei inspecții a muncii, am primit confirmarea conformității cu normele.

Luna trecută, echipa noastră a avut o escapadă la munte într-o zi extrem de călduroasă. Cu toate acestea, s-a meritat, în special pentru a sărbători ziua de naștere a unei persoane dragi. Anul trecut, aceasta a fost prima dată când a avut parte de o sărbătorire adecvată la împlinirea vârstei de 12 ani. S-a bucurat la fel de mult și a subliniat că acum se simte că este ceva normal, oferind speranța că eforturile noastre contribuie la oferirea unei vieți normale beneficiarilor noștri.

În cadrul activităților lunii, am experimentat un nou joc numit “prinde apa”, urmat de teme distractive, de data aceasta centrate pe bomboane. Un cheesecake delicios a fost savurat în timp ce am promovat produsele noastre de lavandă, cu veniturile redirecționate către copii. Totodată, am întâmpinat provocări în îngrijirea unei copile cu probleme de sănătate, dar am evidențiat solidaritatea și sprijinul acordat de prietenele ei.

Luna august a fost plină de evenimente, reflectând eforturile continue ale echipei noastre pentru a crea un mediu normal și plin de bucurii pentru beneficiarii noștri.

[En] In August, our organization brought Cora, our guard and therapy dog, into the spotlight, showcasing her remarkable qualities in an emergency situation. She successfully kept three traffickers under control who attempted to enter the premises until the police arrived. During a labor inspection, we received confirmation of compliance with standards.

Last month, our team embarked on a mountain getaway on an extremely hot day. Despite the heat, it was worthwhile, especially to celebrate the birthday of a dear person. Last year marked the first time she had a proper celebration at the age of 12. She enjoyed it just as much and emphasized that now it feels like something normal, offering hope that our efforts contribute to providing a normal life for our beneficiaries.

As part of the month’s activities, we experimented with a new game called “catch the water,” followed by entertaining themes, this time centered around candies. A delicious cheesecake was enjoyed while promoting our lavender products, with the proceeds redirected to the children. Additionally, we faced challenges in caring for a girl with health issues, but we highlighted the solidarity and support provided by her friends.

August was filled with events, reflecting the ongoing efforts of our team to create a normal and joyful environment for our beneficiaries.

 

Update Luna Septembrie


[Ro] În luna septembrie, organizația noastră a fost implicată în activități variate și pline de evenimente. În primul rând, ne-am concentrat pe începutul școlii, asigurându-ne că fetele noastre sunt pregătite cu uniforme și rechizite. Deși emoțiile legate de teme nu lipsesc, suntem hotărâți să gestionăm cu succes aceste provocări ale copilăriei.

O veste bună a fost rezolvarea problemei medicale menționate anterior, confirmată de un control medical. Astfel, echipa noastră se bucură acum de sănătate deplină, fiind pregătită și motivată pentru noul an școlar. Am împărtășit această bucurie și cu musafirii noștri, mulțumindu-le pentru sesiunea de arts&crafts și pentru timpul petrecut alături de fetele noastre.

O altă realizare notabilă a lunii a fost recoltarea roadelor muncii din vara aceasta, cu produse precum lumânări, saculeți și ulei esențial de lavandă disponibile acum pentru comandă pe Lavandalina, magazinul nostru online. Veniturile obținute vor sprijini în continuare activitățile noastre dedicate copiilor.

De asemenea, am participat activ la o sesiune de formare internațională în Geneva, alături de polițiști din Elveția, Franța și Belgia, concentrându-ne pe prevenirea recrutării Lover Boy și schimbul de experiență. În contextul proiectului “Stare de bine”, am organizat o întâlnire multidisciplinară pentru întărirea echipei de specialiști și protejarea copiilor în fața traficului de persoane.

Finalmente, am început noul an școlar cu multe emoții, atât din partea noastră, cât și a copiilor. Ne-am reamintit importanța educației pentru o copilărie normală și ne-am angajat să susținem copiii noștri în procesul lor de reintegrare socială. Încurajăm comunitatea să susțină cauza comandând produse din lavandă de pe Lavandalina, contribuind astfel la sprijinirea activității centrului Reaching Out Romania.

[En] In September, our organization was involved in diverse and eventful activities. Firstly, we focused on the beginning of the school year, ensuring that our girls were equipped with uniforms and supplies. Despite the inevitable challenges related to schoolwork, we are determined to successfully navigate these childhood hurdles.

A positive development was the resolution of the previously mentioned medical issue, confirmed through a medical check-up. As a result, our team now enjoys full health, ready and motivated for the new school year. We shared this joy with our guests, thanking them for the arts & crafts session and the time spent with our girls.

Another notable achievement of the month was harvesting the fruits of our summer labor, with products such as candles, sachets, and lavender essential oil now available for order on Lavandalina, our online store. The proceeds will continue to support our child-focused activities.

We actively participated in an international training session in Geneva, alongside police officers from Switzerland, France, and Belgium, focusing on preventing Lover Boy recruitment and exchanging experiences. In the context of the “Stare de Bine” project, we organized a multidisciplinary meeting to strengthen the team of specialists and protect children from human trafficking.

Finally, we started the new school year with many emotions, both from us and the children. We were reminded of the importance of education for a normal childhood and committed to supporting our children in their social reintegration process. We encourage the community to support our cause by ordering lavender products from Lavandalina, contributing to the support of Reaching Out Romania center’s activities.

 

Update Luna Octombrie 

 

[Ro] În luna octombrie, organizația noastră a fost implicată într-o varietate de activități captivante și pline de realizări. Am participat la un atelier de autocunoaștere și dezvoltare a abilităților de lucru în echipă, construind conexiuni solide și îmbunătățind comunicarea într-un mod distractiv. Copiii noștri au dat dovadă de responsabilitate și grijă față de mediu, participând activ la o zi specială de ecologizare în jurul școlii.

Echipa noastră a trecut prin momente aglomerate, iar absența postărilor în luna octombrie a fost compensată cu detalii relevante în cele prezentate mai jos. Am reușit să completeze echipa după o perioadă de căutări, oferind astfel sprijin complet beneficiarelor noastre. O veste semnificativă a fost primirea unei noi beneficiare, o tânără de 15 ani, pentru care ne-am asumat responsabilitatea integrală, inclusiv procedurile legale și medicale necesare.

Într-o notă optimistă, am organizat o întâlnire cu grupul multidisciplinar, realizând peste 50% din protocolul de colaborare. Această colaborare este parte a proiectului nostru “Împreună pentru Protecția Copiilor: Abordare Interinstituțională în Combaterea Traficului de Minori.” În cadrul întâlnirilor, am discutat noile proceduri, legi și bune practici, contribuind la eficiența echipelor și protejarea victimelor traficului de persoane.

Octombrie a fost o lună productivă pentru copiii noștri, cu accent pe școală, ateliere de dezvoltare personală și teme. Importanța școlii în procesul de integrare a copiilor, în special a celor care au trecut prin traume, a fost subliniată. Școala oferă un mediu sigur, stabil și sprijin pentru reconstruirea relațiilor sociale și dezvoltarea abilităților esențiale pentru un viitor mai bun. Organizația noastră continuă să ofere sprijinul necesar pentru ca acești copii să-și construiască un drum spre recuperare și reintegrare în societate.

[En] In October, our organization was involved in a variety of captivating and achievement-filled activities. We participated in a self-awareness and teamwork skills development workshop, building strong connections and improving communication in a fun way. Our children demonstrated responsibility and care for the environment by actively participating in a special day dedicated to cleaning around the school.

Our team went through busy times, and the absence of posts in October was compensated with relevant details presented below. We successfully completed the team after a period of searching, providing comprehensive support to our beneficiaries. A significant update was the arrival of a new beneficiary, a 15-year-old girl, for whom we assumed full responsibility, including the necessary legal and medical procedures.

On a positive note, we organized a meeting with the multidisciplinary group, completing over 50% of the collaboration protocol. This collaboration is part of our project “Together for Child Protection: Interinstitutional Approach in Combating Child Trafficking.” During the meetings, we discussed new procedures, laws, and best practices, contributing to the efficiency of the teams and the protection of human trafficking victims.

October was a productive month for our children, with a focus on school, personal development workshops, and assignments. The importance of school in the integration process for children, especially those who have experienced trauma, was emphasized. School provides a safe, stable environment and support for rebuilding social relationships and developing essential skills for a better future. Our organization continues to provide the necessary support for these children to build a path to recovery and reintegrate into society.

 

Update Luna Noiembrie

 

[Ro] În luna noiembrie, am continuat să atragem sprijinul comunității prin intermediul voluntariatului și am lansat un apel către persoane dedicate pentru a se implica în proiectele noastre.

Prima postare evidențiază colaborarea noastră cu organizația Pro Vobis și cu voluntarii de la Atlas Copco Romania, care au contribuit activ la realizarea curățeniei de toamnă și la finisarea noului centru în construcție. Apreciind eforturile acestora, am subliniat importanța voluntariatului în dezvoltarea comunității și am anunțat planurile noastre de a lansa un apel propriu pentru voluntari în zilele următoare.

A doua postare anunță că echipa noastră, Reaching Out Romania, caută voluntari online pentru a se alătura misiunii noastre de combatere a traficului de persoane și reintegrare a victimelor în societate. Mesajul subliniază șansa voluntarilor de a face diferența în comunitate și de a contribui la un viitor mai bun pentru cei 8 beneficiari pe care organizația îi are în grijă. Apelul nostru deschis pentru implicarea voluntarilor oferă oportunitatea de a dezvolta carierele, abilitățile de comunicare și de a aduce contribuții semnificative la construirea unei societăți mai drepte și mai bune.

În ansamblu, ne exprimăm recunoștința față de sprijinul continuu al voluntarilor și ne manifestăm determinarea de a continua lupta împotriva traficului de persoane, subliniind că, împreună, putem construi un viitor mai luminos pentru copiii afectați de această crimă.

[En] In November, we continued to garner community support through volunteering and issued a call to dedicated individuals to engage in our projects.

The first post highlights our collaboration with the Pro Vobis organization and volunteers from Atlas Copco Romania who actively contributed to autumn cleaning efforts and the completion of the new center under construction. Acknowledging their efforts, we emphasized the importance of volunteering in community development and announced our plans to launch our own volunteer call in the coming days.

The second post announces that our team, Reaching Out Romania, is looking for online volunteers to join our mission of combating human trafficking and reintegrating victims into society. The message underscores the chance for volunteers to make a difference in the community and contribute to a better future for the 8 beneficiaries under the organization’s care. Our open call for volunteer involvement provides an opportunity to develop careers, communication skills, and make meaningful contributions to building a fairer and better society.

Overall, we express our gratitude for the continuous support of volunteers and affirm our determination to continue the fight against human trafficking, emphasizing that together, we can build a brighter future for the children affected by this crime.

 

Update Luna Decembrie

 

[Ro] În luna decembrie, am fost implicați într-o serie de activități menite să aducă bucurie și sprijin comunității noastre. Am început luna celebrând cu entuziasm trei zile de naștere, oferind beneficiarelor noastre momente speciale pline de tort, cântece și bucurie. În paralel, am participat la un important eveniment organizat de FONSS, unde am abordat starea serviciilor sociale și am căutat soluții împreună cu reprezentanții instituțiilor și ministerelor.

De asemenea, în spiritul sărbătorilor, am fost implicați în pregătirea de Crăciun, unde beneficiarele noastre au creat cele mai frumoase podoabe pentru brad. Am împodobit împreună bradul și am împărtășit aceste momente speciale prin fotografii atașate.

Prin aceste activități, ne-am bucurat să aducem lumină și bucurie în viețile celor implicați, dorindu-le tuturor, de la cei mici la cei mari, zile de sărbătoare frumoase, lipsite de griji și pline de siguranță și bucurie. Suntem recunoscători că putem contribui la frumusețea sărbătorilor de iarnă, aducând zâmbete pe fețele copiilor și oferindu-le sprijinul și afecțiunea de care au nevoie.

[En] In December, we were involved in a series of activities aimed at bringing joy and support to our community. We started the month with enthusiasm, celebrating three birthdays, offering our beneficiaries special moments filled with cake, songs, and joy. Concurrently, we participated in an important event organized by FONSS, addressing the state of social services and seeking solutions together with representatives from institutions and ministries.

Also, in the holiday spirit, we were engaged in Christmas preparations, where our beneficiaries created the most beautiful ornaments for the tree. Together, we decorated the tree and shared these special moments through attached photos.

Through these activities, we delighted in bringing light and joy to the lives of those involved, wishing everyone, from the little ones to the grown-ups, beautiful holiday days, free from worries and full of safety and happiness. We are grateful that we can contribute to the beauty of the winter holidays, bringing smiles to the faces of children and offering them the support and affection they need.

 

Update Luna Ianuarie

[Ro] În ianuarie, ne-am bucurat de o pauză binemeritată și am fost plini de creativitate. Ne-am dedicat energiile pentru a oferi un mediu sigur copiilor noștri, un loc în care să se dezvolte fără griji legate de siguranța lor. Odată cu noul an, prietenii noștri din Germania au început reamenajarea bucătăriei noastre centrale, un gest apreciat din toată inima. Încurajați de spiritul voluntarilor noștri, am continuat să oferim copiilor noștri activități creative și de recreere, conștienți de importanța sprijinului emoțional și integrării lor. Invităm pe oricine dorește să ni se alăture în misiunea noastră de a schimba viețile copiilor vulnerabili.

Cu bucurie, am sărbătorit prima ninsoare a anului alături de copiii noștri, oferindu-le momente de bucurie și veselie pe care nu le putem exprima în cuvinte. Într-un alt context, Fondatoarea și Președintele Reaching Out Romania, Iana Matei, a reprezentat organizația noastră la o dezbatere importantă despre situația femeilor și copiilor din România. A subliniat gravitatea traficului de persoane în țară și a propus soluții concrete pentru îmbunătățirea situației, inclusiv înființarea de centre integrate și servicii specializate pentru copiii afectați. Aceste inițiative sunt cruciale în prevenirea traficului de persoane și în asigurarea unei protecții mai mari pentru cei mai vulnerabili dintre noi.

[En] In January, we enjoyed a well-deserved break and were full of creativity. We dedicated our energies to providing a safe environment for our children, a place where they could develop without worries about their safety. With the new year, our friends from Germany began renovating our central kitchen, a gesture appreciated from the bottom of our hearts. Encouraged by the spirit of our volunteers, we continued to offer our children creative and recreational activities, aware of the importance of emotional support and integration. We invite anyone who wishes to join us in our mission to change the lives of vulnerable children.

Joyfully, we celebrated the first snowfall of the year with our children, offering them moments of joy and happiness that cannot be expressed in words. In another context, the Founder and President of Reaching Out Romania, Iana Matei, represented our organization at an important debate on the situation of women and children in Romania. She emphasized the severity of human trafficking in the country and proposed concrete solutions to improve the situation, including the establishment of integrated centers and specialized services for affected children. These initiatives are crucial in preventing human trafficking and ensuring greater protection for the most vulnerable among us.

Update Luna Februarie

[Ro] În luna februarie, am marcat reluarea activităților și a rutinei zilnice, odată cu începerea școlii și a atelierelor noastre. A fost un moment de început plin de speranță și visuri pentru copiii noștri, iar sprijinul primit din partea comunității a fost crucial în continuarea eforturilor noastre de a le oferi un viitor mai bun. Am fost mândri să vedem creativitatea și bucuria copiilor noștri manifestându-se în activitățile noastre de craft.

Cu toate acestea, săptămâna s-a încheiat cu o veste tristă, o beneficiară a noastră și-a pierdut tatăl. Am fost alături de ea și de celelalte beneficiare, oferindu-le sprijinul nostru emoțional. Mesajele de încurajare și susținere din partea comunității au adus alinare și confort în momentele dificile.

Ne-am dedicat și timpul pentru organizare și curățenie, reorganizând spațiile noastre și reparând lucrurile deteriorate. Am continuat să fim alături de beneficiara noastră în doliu, oferindu-i sprijinul și dragostea noastră. Vacanța săptămânii a fost o ocazie bună pentru a relaxa și pentru a desfășura activități frumoase, oferind copiilor noștri oportunități de dezvoltare și de creare a amintirilor de neuitat.

[En] In February, we marked the resumption of activities and daily routines, with the start of school and our workshops. It was a hopeful beginning filled with dreams for our children, and the support we received from the community was crucial in continuing our efforts to provide them with a better future. We were proud to see the creativity and joy of our children manifested in our craft activities.

However, the week ended with sad news, as one of our beneficiaries lost her father. We stood by her and the other beneficiaries, offering them our emotional support. Messages of encouragement and support from the community brought comfort in difficult times.

We also dedicated time to organization and cleanliness, rearranging our spaces and repairing damaged items. We continued to support our grieving beneficiary, offering her our love and support. The week’s vacation was a good opportunity to relax and engage in beautiful activities, offering our children opportunities for development and creating unforgettable memories.

Update Luna Martie

[Ro] În martie, ne-am bucurat de venirea primăverii și de vremea frumoasă, petrecând momente plăcute alături de prieteni și savurând prânzul în aer liber. Am organizat numeroase activități de stimulare a creativității, inclusiv momente dulci în care am gătit împreună. Le dorim tuturor o primăvară minunată și plină de zâmbete.
Ziua de 8 Martie a fost o ocazie de a celebra femeile din viața noastră și de a reflecta asupra luptei lor împotriva discriminării și violenței. Am subliniat importanța sprijinului pentru copiii care nu au cunoscut dragostea maternă și le-am promis că vom face tot posibilul să le oferim o copilărie normală și un viitor mai bun.

Am sărbătorit și primăvara printr-o excursie la cules de flori și amintiri frumoase. Ne-am bucurat de natură și de vremea senină, în timp ce sărbătoream libertatea și speranța pe care o aduce acest sezon.

Încheiem luna martie cu multe activități și preocupări pentru binele beneficiarelor noastre, încercând să le oferim tot sprijinul necesar. Chiar dacă este o perioadă aglomerată, suntem determinați să ne ocupăm de fiecare aspect într-un mod pozitiv și plin de energie.

[En] In March, we rejoiced in the arrival of spring and the beautiful weather, spending pleasant moments with friends and enjoying lunch outdoors. We organized numerous activities to stimulate creativity, including sweet moments of cooking together. We wish everyone a wonderful spring full of smiles.

International Women’s Day on March 8th was an occasion to celebrate the women in our lives and reflect on their struggle against discrimination and violence. We emphasized the importance of support for children who have not experienced maternal love and promised to do everything possible to provide them with a normal childhood and a better future.

We also celebrated spring with a flower-picking excursion and beautiful memories. We enjoyed nature and the clear weather while celebrating the freedom and hope this season brings.

We conclude March with many activities and concerns for the well-being of our beneficiaries, striving to offer them all the support they need. Although it is a busy period, we are determined to address each aspect positively and energetically.